ކާރެއް، ރުކެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކާރެއް، ރުކެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު އެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓުވި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގަ އެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެޓޯލްނިއުސްގެ މަންދޫބު ވިދާޅުވީ މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގަން މެދުވެރިވިކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ، ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރު ސައިކަލަކުން ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލާ ވީ ފަޅީގައި ހުރި ރުކެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

Accident new 2.jpg

މި ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ކާރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާއިގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދިނުލިބެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.