ޚަބަރު ފީތާ

އއ އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއް މޮނިޓަރިންގ އިން ނަގައިފި

އއ. ތޮއްޑޫ

އއ އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއް މޮނިޓަރިންގ އިން ނަގައިފި އެވެ.

އެގޮތުން މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައި، ޢާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ އއ. ތޮއްޑޫ އާއި އެ އަތޮޅު ރަސްދޫ އެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނީ އެ ދެ ރަށުގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލީ އެ ރަށްރަށުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ނެގަޓިވް ވުމުން ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ތޮއްޑޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވާ އިރު، ރަސްދޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ގައި އޮތީ ހއ ތަކަންދޫ، ދިއްދޫ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ށ. ފޯކައިދޫ، ފީވައް، މ. ކޮޅުފުށި، ރ. ދުވާފަރު، ކ ކާށިދޫ، ގއ. ކޫއްޑޫ އަދި ގދ. ނަޑެއްލާ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީި އެވެ.