ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އޯޓީޕީ ލިބުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އޯޓީޕީ ލިބުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ގައި ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑު (އޯޓީޕީ) ލިބުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވީ މޮބައިލް ފޯނަށް އޯޓީޕީ ފުނުވުމުގައި ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެހެންނަމަވެސް އެމީހެއްގެ އީމެއިލަށް އޯޓީޕީ ފޮނުވަމުން ދިޔަ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެ އެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މޮބައިލް ފޯނަށް އޯޓީޕީ މިހާރުދާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ދިމާވުމުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށް އެ ބޭންކުން ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.