ޚަބަރު ފީތާ

ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އޯޓީޕީ ލިބުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

2

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އޯޓީޕީ ލިބުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ގައި ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑު (އޯޓީޕީ) ލިބުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވީ މޮބައިލް ފޯނަށް އޯޓީޕީ ފުނުވުމުގައި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމީހެއްގެ އީމެއިލަށް އޯޓީޕީ ފޮނުވަމުން ދިޔަ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެ އެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މޮބައިލް ފޯނަށް އޯޓީޕީ މިހާރުދާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ދިމާވުމުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށް އެ ބޭންކުން ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފަ އެވެ.

2