ރައީސް ސޯލިހު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ ފޯނުން ގުޅުއްވައި ދެބޭފުޅުންވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ތަފާތު މުހިންމު ދާއިރާތަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ކުރެއްވެވި މި ފޯނުކޯލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ދީފައިވާ ކޯޓާ ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އާ ކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ކޯޓާއަކީ މީގެކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކު އާ ކުރާ ކޯޓާއެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވެވި ގޮތުގައި މިއީ މިހާތަނަށް މިގޮތަށް ކޯޓާ އެންމެ ގިނަ ދުވަހަށް އެޕްރޫވް ކުރި ފަހަރުކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު ޔަޤީންކަމެއް ލިބި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަންދާޒާއެއް ކުރެވޭނެކަމުގަ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފަ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވެވިގޮތުގައި، ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ޙާލަތުގައިވެސް އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުންތައް ކުޑަކޮށް މި ދަތި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ބާރުވެރިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމުގަ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި އަހަރު ފެށުނުއިރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ދިފާޢު ވެކްސިން ކެމްޕެއިން ފަށައިގަތުމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރެއްވި ކޮވިޝީލްޑްގެ 100,000 ޑޯޒް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށާއި އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވަފަ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުނު ދުވަސްވަރު ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެނައުމަށާއި، ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ބޭސް ހަދިޔާކޮށް މަތިންދާބޯޓު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެ ބޭސްތައް ގެނައުމަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި، ކޮވިޑް-19 ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް އަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި އިންޑިޔާގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްފަހިވުމަކީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިވި ލޮޅުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ލިބުނު ބާރެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރަގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިންޑިޔާގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ރައީސަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޮވިވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މި ފޯނުކޯލު ނިންމަވާލައްވަމުން ދެ ޤައުމުގެ އިސް ވެރިންވެސް ވަނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތްތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.