މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް ކުރާތީ މިރޭ 12 އިން ހެނދުނު 6 އަށް ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ!

މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް ކުރާތީ މިރޭ 12 އިން ހެނދުނު 6 އަށް ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޚިދުމަތް ކެނޑޭ އިރު 5 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ޚިދުމަތް ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން ދިރާގުން ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.