އިންޑިއާގައި ސެލްފީ ނަގަން ތިއްބަ ހޮނު އަޅައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގަ ހޮނު އަޅައިގެން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 38 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން 11 މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ރާޖަސްތާނުންނެވެ. އެ އެންމެން މަރުވީ ބާރަށް ގުގުރައި ވިދަމުން ދިޔައިރު ރާޖަސްތާނުގައި ހުންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ތަނެއްގައިި ސެލްފީ ނަގަން ތިއްބަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅުނު އިތުރު 20 މީހަކު ހޮނު އެޅުމުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާޖިސްތާނުގެ އެހެން ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ހޮނު އަޅައިގެން ނުވަ މީހުން މަރުވެފައިވެ އެވެ.

އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްއިން ހޮނު އަޅައިގެން މަރުވެފައިވަނީ 18 މީހުންނެވެ.

މި ދެ ސްޓޭޓުން ވަނީ ހޮނު އެޅި މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައި އެވެ. މި އިނާޔަތް ދެނީ މައި ސަރުކާރުންނެވެ.

އިންޑިއާ މައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ހޮނު އަޅައިގެން މަރުވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އާއިލާއަށް ދެ ލައްކަ އިންޑިއާ ރުޕީސް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޒަހަމްވާ ކޮންމެ މީހަކަށް 50،000 ރުޕީސް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އިންޑިއާގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހޮނު އަޅައިގެން މަރުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އަހަރު އިންޑިއާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކުން 2،900 މީހުން ހޮނު އަޅައިގެން މަރުވެފައި ވާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މޫސުމީ ވިއްސާރަ ނިމޭއިރު 2،000 އެއްހާ މީހުން ހޮނު އަާޅައިގެން މަރުވެ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.