އިންޑިއާގައި ވިއެހުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު ދިރިހުއްޓަ އަންދާލަން އުޅެނިކޮށް ސަލާމަތް ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ބިހާރުގެ އަވަށެއްގައި އަންހެނަކު ވިހެއުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު އަންދާލަން އުޅެނިކޮށް ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ. އެމީހާ އަންދާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެ އަވަށުގެ މީހުން ބުނެފައިވަނީ އެކަން އެމީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ އަނދިރި ދިމާލަކުން ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޯއަޑު އިވޭ އަޑު ގަދަވުމުން ގޮސް ބެލުމުން ކަމަށެވެ.

އެކުއްޖާ ގައިގަ މާބޮޑަށް އަލިފާން ނުހިފަނީސް އަވަށު މީހުން ވަނީ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކޮށް ފުލުހުންނަށް ގުޅައި ކުއްޖާ ހަވާލު ކޮށްފައި އެވެ. އަދި ފުލުހުން ވަނީ އެ އަންހެން މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި އެވެ.

އެ ކުއްޖާ އަންދާލަން އަންހެން މީހާ އުޅުނީ އެއީ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ވުމުންނެވެ. އަދި ކުއްޖާ އަންދާލަން އުޅެފައިވަނީ ވިހޭތާ ހަތް ދުވަސް ވީފަހުން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ކުއްޖާ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދާކަމަށާއި މިހާރު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާއިރު ހާޅު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ފަހުން އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި އަންހެނަކު ވަނީ އޭނާ ވިހޭ އަންހެން ކުއްޖަކު ހަ ދުވަސް ފަހުން ޖަންގްޝަން ވަޅުގަނޑަކަށް ލާ މަރާލާފައި އެވެ. އަދި މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ފޮއްޓަކަށް ލައި ބޭނުން ނުވެގެން ގަންގާ ކޯރަށް އެއްލާލާފައި އެވެ.

ޖަންގްޝަން ވަޅަށް ލީ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ނުކުރެވުނަސް އަންދާލަން އުޅުނު ކުއްޖާ އާއި ގަންގާ ކޯރުން ފެނުނު ފޮށިން ނެގި ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވަނީ ކޮށްފައި އެވެ. އަދި އެ ކުދިން ދެން ގެންދާނީ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ގެތަކަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.