އެލުމްނައި ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް ޑރ. ޝަހީމްއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ (އައިއައިޔޫއެމް) ގެ އެލުމްނައި ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑް 2021 ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

އޭނާ އެކަން ހާމަކުރައްވާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އައިއައިޔޫއެމް އިން ކިޔަވާފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރޝިޕްގެ ލެވެލްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އެ އެވޯޑް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކުން ނެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާގައިވެސް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހުންނެވި ޑރ. ޝަހީމަކީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.