ޚަބަރު ފީތާ

އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރަން 5 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވައިފި

ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރަން 5 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ވަނީ އިއްވާފަ އެވެ.

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަސް ނަމަކީ، އަޒްހާ ޒަމީރު މ. ލިލީޒް، އައިމިނަތު އަލީ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2874، ފާތިމަތު ނިއުމާ ގ. ހިމަލިޔާގެ، ފާތިމަތު ޒީނާ އަލީ ހ. ރައިޒިންގ ސަން އަދި އައިޝަތު ޝީޒާ ޝާޒީބިން، ބ. ކެންދޫ އެވެ.

މި ނަންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުން ދިރާސާކުރުމަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 9 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: