ދިލިޕް ކުމާރު އަނެއްކާވެސް އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ބޮލީވުޑް ލެޖެންޑަރީ އެކްޓަރ ދިލިޕް ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް ހާލު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި އެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ މިފަހަރު ވެސް އެޑްމިޓް ކުރީ ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫވާތީ އެވެ. އަދި އޭނާ މިފަހަރު ވެސް އެޑްމިޓް ކުރީ މުމްބާއީގެ ޕީޑީ ހިންދޫޖާ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޢުމުރުން 98 އަހަރުގެ ދިލިޕް މި ޖޫން މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދީފަ އެވެ. އެ ފަހަރު ވެސް އޭނާ ގެންދިޔައީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާތީ އެވެ.

ފުއްޕާމެއަށް ފެން އެޅިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފެންތައް ނަގައި، އަރާމު ކުރުމަށް ދެ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު، ދިލިޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

60 އަށްވުރެން ގިނަ އަހަރު ވަންދެން ބޮލީވުޑްގައި ’ޓްރެޖެޑީ ކިންގ’ގެ ގޮތުގައި މަޝްހުރުވެފައިވާ އެކްޓަރ ދިލިޕް ކުމާރު ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މުޣަލް-އޭ-އާޒަމް، ގަންގާ ޖަމުނާ، ކްރާންތީ އަދި ކަރްމާ އަކީ ގިނަބަޔަކު މިހާރުވެސް ބަލައިލުމަށް ބޭނުންވާ ފިލްމުތަކެެވެ.

ދިލިޕް ކުމާރު އެންމެ ފަހުން ސްކްރީނުން ފެނިފައިވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު ”ގިލާ“ އިންނެވެ.

1994 ވަނަ އަހަރު ދާދާސާހަބް ޕަލްކޭ އެވޯޑާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ޕަދްމާ ވިބޫޝަން އެވޯޑް ވަނީ ދިލިޕް ކުމާރަށް ލިބިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.