ޚަބަރު ފީތާ

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ހަދައިފި

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ) އިން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މިޓެކްސީ ސްޓޭންޑް ހަދާފައި ވަނީ ކަނބާ އައިސާ ރަނި ހިގުމުގައި ވާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ މެއިން އެންޓްރަންސް އަށް ވާގޮތަށެވެ.

ޓެކްސީ ސްޓޭންޑް ގެ ހުރިހައި މަސައްކަތްތަކެއް ނިމި މިހާރު ދަނީ ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. މި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ 1,255,710.08 ރުފިޔާ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސްސީ އިން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފަ އެވެ.

މިފަދަ ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ހެދުމުގެ މައިގަޑު މަގްސަދަކީ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ މެއިން އެންޓްރަންސް ސަރަަހައްދުން ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވަމުން ދިޔަ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

މިގޮތުން، ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު މި ސަރަަހައްދުގައި ޓެކްސީ ހޯދަން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބެވޭނެ ހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ޓެކްސީ ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހިޔަލުގައި މަޑުކޮށްލައި، ޚާއްސަކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް، އިށީނދެލައިގެން ތިބެވޭނެ ތަނެއް ނެތުމުގެ މައްސަލައަށް، މި ޓެކްސީގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާ ފަރާތްތަކަށް، ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު، މި ކަމުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެން ދާނެ އެވެ.

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ އަމާޒަކީ، ކުންފުނިން ތަރައްޤީގެ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން ދާއިރު، ކުރިމަގު ގައިވެސް ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމާއި ލާބައާއި މަންފާއަށް ތަފާތު އެކި އެކި ރޮނގު ރިނގުން އެހީތެރިވެ، މަސައްކައްތައް ކޮށްދިނުމެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ހަދައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.