ޚަބަރު ފީތާ

އިސްރާއީލުން ހައްޔަރު ކުރި އަލްޖަޒިރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ދުކޮށްލި އިރު އަތް ބިނދިފައި!

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ލާ އިންސާނީ އަމަލުތަކާއި މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި އިރު އޮތީ އަތް ބިނދިފަ އެވެ.

ގިވާރާ ބުދެއިރީ ކިޔާ އެ ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ އިސްރާއީިލް ސިފައިން ހައްޔަރު ކުރީ މުޒާހަރާއެއް ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ގަދަ ބާރު ދައްކައިގެންނެވެ.

އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ އިސްރާއީލްގެ ދެ އަންހެން ސިފައިން ގިވާރާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ، ދަމަމުން ގެންދާތަނެވެ. އޭނާ ދޫކޮށްލީ ހައްޔަރު ކުރިތާ ހަތަރު ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލިގޮތަށް އިސްރާއީލް ސިފައިން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވީގޮތް ނޭނގިގެން އުޅެފައި އެވެ. ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި ގިވާރާގެ އަތް އޮތީ ބިނދިފައެވެ.

މި މައްސަލައިގަ އަލް ޖަޒީރާއިން ވަނީ އިސްރާއީލް ސިފައިން އެ އިދާރާގެ ނޫސްވެރިޔާ އާއި މެދު އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައި އެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތް ބިނދެން ޖެހުނު ސަބަބުވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry