އެސްޓީއޯގެ އަމާޒު: ރާއްޖޭގައި ގޮދަށް ފުށް ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ގޮދަށް ފުށް ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމުކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވީ ގޮދަން ފުށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވިސްނުން ގެންގުޅެނީ ރާއްޖެ އަށް ގޮވާން އެތެރެކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އަމްރު ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރުމަށްޓަކާ ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ފެކްޓަރީއެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްވިޔަނުދީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކާޑު އެތެރެކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެކަމަށް ވެސް އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ.

“މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސެންޓްރެލް ވެއާރހައުސްއެއް ހަދާ، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ ގުދަންތައް ހަދާ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ވެސް އަމާޒެއް. އަދި ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް މުދާ ގެނައުން ފުޅާ ކުރަން ވިސްނަން.” އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެސްޓީއޯގެ ވިޔަފާރި ގެންދިއުމަކީ ވެސް މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.