ޚަބަރު ފީތާ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޗެއާމަނަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހަމަޖައްސައިފި.

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ހުސްވެފައިވާ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ހުސްވެފައިވާ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުރި

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އަސްއަދު މިދިޔަ ޖުލައިމަހު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަސްއަދު ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޗެއާމަންކަމާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ މިއަހަރު ޖެނުއަރީގައިއެވެ.

ވިކްޓްރީ މިފަހަރު ވަނީ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުން ރެލިގޭޓްވެފައެވެ. މީ އެޓީމު ރެލިގޭޓްވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

Rate this post