ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޗެއާމަނަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހަމަޖައްސައިފި.

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ހުސްވެފައިވާ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ހުސްވެފައިވާ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުރި

އިޝްތިހާރު

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު އަސްއަދު މިދިޔަ ޖުލައިމަހު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަސްއަދު ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޗެއާމަންކަމާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ މިއަހަރު ޖެނުއަރީގައިއެވެ.

ވިކްޓްރީ މިފަހަރު ވަނީ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުން ރެލިގޭޓްވެފައެވެ. މީ އެޓީމު ރެލިގޭޓްވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.