ޚަބަރު ފީތާ

ޚަބަރު

އަންހެނުން ކުރީ ސަފަށް ނެރުމާއި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙު އުފެދިގެން ދިއުމަކީ އުއްމީދެއް: ރައީސް

މުޅި މުޖްތަމަޢުގައިވެސް، އަންހެނުން ކުރީ ސަފަށް ނެރުމާއި އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙު އުފެދިގެން ދިއުމަށް އުންމީކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެނުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް އަމިއްލައަަށް ވޯޓު ލެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް

ރާއްޖޭގައި މިއަހަރު ބާއްވާ ރިތާސީ އިންތިޚާބުގައި ފެނުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް އަމިއްލައަަށް ވޯޓު ލެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސް ޕާރސަން މިއުވާން މުހައްމަދު…