އުރީދޫގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ އުފަލުގައި އޮގަސްޓް މަހު %13 އިތުރު ޑޭޓާ!

އުރީދޫގެ ތޭރަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކުންފުނީގެ މަގްބޫލް ޑޭޓާ ޕެކްތައް ޚިޔާރުކުރެއްވުމުން %13 އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފަރ އެއް ފަށައިފި އެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި އޮފަރ މެދުވެރިކޮށް ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބެނީ ޑޭޓާ 99، ޑޭޓާ 110، ޑޭޓާ 160، ޑޭޓާ 220، ޑޭޓާ 330، ޑޭޓާ 440 ނުވަަތަ ޑޭޓާ 1100 ޚިޔާރު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

“ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުރީދޫގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއި އިރު، މި އޮފަރ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ހިއްވަރުދެމުންދާ ލޮބުވެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުޑަ ހަދިޔާ އެއް. ފެށުނީއްސުރެ، ހަލުވި ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ އިންދޭ އަހަމިއްޔަތުކަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން ގަބޫލުކޮށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރޭ. މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް އުރީދޫ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ މި އަޒުމާއި އެކު، އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.” އުރީދޫގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް ބްރޭންޑް، ހުސެން ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޯނަސް ޑޭޓާ އާއި އެކު ލިބޭ އެލަވަންސްޑޭޓާ އލަވަންސްޑޭޓާ ޕެކް
622 އެމްބީ550 އެމްބީއުރީދޫ ޑޭޓާ 99
800 އެމްބީ700 އެމްބީއުރީދޫ ޑޭޓާ 110
1.42 ޖީބީ1 ޖީބީ.25އުރީދޫ ޑޭޓާ 160
2.83 ޖީބީ2 ޖީބީ.5އުރީދޫ ޑޭޓާ 220
5.65 ޖީބީ5 ޖީބީއުރީދޫ ޑޭޓާ 330
8.47 ޖީބީ7.5 ޖީބއުރީދޫ ޑޭޓާ 440
28.25 ޖީބީ25 ޖީބީއުރީދޫ ޑޭޓާ 1100

 

އުރީދޫގެ ޑޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް ކަމަށްވާ މައި އުރީދޫ އެޕް އަދި މަގޭ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް، ނުވަތަ *929# އަށް ގުޅާލައްވައިގެން، ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެން، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އުރީދޫގެ މި ޑޭޓާ ޕެކްތައް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޚިޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.

އުރީދޫގެ މި ހާއްސަ އެނިވާސަރީ އޮފަރ އާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، www.ooredoo.mv/13th-anniversary އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.