އީދު ބަންދާއި ގުޅުވައިގެން އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދުދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމައިފި

އީދު ބަންދާއި ގުޅުވައިގެން އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދުދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމެވީ ދިވެހި ކަލަންޑަރުގައި ވާގޮތުން ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 12 އޮގަސްޓްކަމަށް ވެއްޖެނަމައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް ވިދާޅުވީ 19 އޯގަސްޓް އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހަމަޖެއްސެވީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި މުވައްޒަފުންނަށް އީދު ބަންދު ދުވަސްތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން އޮގަސްޓް 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުވުމަސްފަހު، ދެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ އޮގަސްޓް 26 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު ބޮޑު އީދު ބަންދުގެ ގޮތުގައި 9 ދުވަސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އީދު ޗުއްޓީއަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިފަހަރު އީދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.