ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 28

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ޟޫޙާ ނަމާދު އެންމެ މަދުވެގެން ކުރެވޭނީ ކިތައް ރަކުޢަތް އަދި އެންމެ ގިނަވެގެން ކުރެވޭނީ ކިތައް ރަކުޢަތް؟

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

Rate this post