ޚަބަރު ފީތާ

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ތިން ރަށެއްގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާންތަނަކަށް ހެދުމާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިން ރަށެއްގައި ރަށެއްގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން ތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.

ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިޔަށް ހިންގާފައިވަނީ ދ. މީދޫ އާއި ތ. ވިލުފުށީގެ އިތުރުން ތ. މަޑިފުށީގައެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 އަދި 24 ވަނަ ދުވަހު އެރަށްރަށުގައި ވަކިވަކުން ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައިވަނީ  އުޅަނދު ތަކަކީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށްހުރި އުޅަނދު ތަކެއްތޯ ބަލާފައެވެ. އެގޮތުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ތަކުގެ އަހަރީފީ ސްޓިކަރ، ރޯޑުވަރދިނަސް ސްޓިކަރ، އަދި އިންސްއަރެންސް ސްޓިކަރ ހުރިތޯއާއި ސްޓިކަރ ތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލާފައިވެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ދ.މީދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައިވަނީ 7 ބަލައިފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ތ. މަޑިފުށީގައި ހިންގި އޮޮޕަރޭޝަނުގައި 10 އުޅަނދެއް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވާއިރު ތ. ވިލުފުށީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 15 އުޅަނދެއް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

މީދޫ، މަޑުފުށި އަދި ވިލުފުށީގައި ފުލުހުން ހިންގި މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ދަނީ ސިލްސިލާކޮށް ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

Rate this post