ޚަބަރު ފީތާ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މިރޭ ފުލުސްއޮފީހަށް ހާޟިރު ކުރަނީ..

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ވައްޑޭ) މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ވަޙީދު ވިދާޅުވީ ފުލުސް އޮފީހަށް އޭނާ ޙާޟިރު ކުރަނީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި ޙާޟިރުވާން އަންގާފައިވާ ގަޑިއަކީ މިރޭ 20:30 ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ކޮންމައްސަލައެއްކަމެއް ފުލުހުން ހާމަނުކުރާ ކަމަށްވެސް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Rate this post