ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަރިއަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި ސްނޯކަލް ކުރަން އުޅުނު ފަތުރުވެރިއެއް ގެއްލިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެމީހާ ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ސާޗް އެންޑް ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަނެއް މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ ކޮން ގައުމެއްގެ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.