ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ބޯ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސްގެ އަރިހުގައި ނައިބު ރައީސް އާއި ބައެއް މިނިސްޓަރުންވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ރެއިން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި މާލެއަށް ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިއަދުގެ އިރުއޮއްސުނީއްސުރެން ފެށިގެން ރައީސް ވަނީ ބައެއް ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި މީހުންގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަފައެވެ. އެގޮތުން، ގެއްލުން ލިބުނު ގޭގެއަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ފޮޓޯތައް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓުކޮށްފައެވެ. އެ ގެތަކަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.