ހުޅުމާލެއިންވެސް ފައިލޭރިއާއަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފައިލޭރިއާގެ ކޭހެއް ހުޅުމާލެއިންވެސް ފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މަސައްކަތް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ހުޅުމާލެއިން ފައިލޭރިއާގެ ކޭހެއް ފެނިފައިވާއިރު، މިމަހު ކުރީކޮޅު ކުޅުދުއްފުށިން ސިޓީއިންވެސް މި ބަލީގެ ކޭސްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެ ސިޓީން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ 25 އަރާފައެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލި ފެނިފައިވަނީ ބިދޭސީންގެ ގައިންނެވެ.

ފައިލޭރިއާއަކީ ބަލި ޖައްސާ ފަންޏެއްގެ (ޕްރެސައިޓް) ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ގުނަވަންތަކަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މި ޕެރެސައިޓުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ލިމްފެޓިކް ސިސްޓަމަށް އަސަރުކުރެއެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލުއާދެއެވެ. އައިބުވާ މިންވަރަށް ސިފަ ބަދަލުވާއިރު، އެންމެ އާންމުކޮށް މި އައިބުކަން ފެންނަނީ އަތާއި ފައިން ކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މި ބަލި ޖައްސާ ޖަރާސީމު ފެތުރެނީ މަދިރީގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. އަދި އާއްމުކޮށް މި ބަލި ފެތުރެނީ ކިއުލެކްސް ނަމަކަށްކިޔާ މަދިރީގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.