ޑިސެމްބަރު 31 އިން ޖެނުއަރީ 2 އަށް ބީއެމްއެލް ބަންދު

ޑިސެމްބަރު 31 އިން ފެށިގެން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ބަންދު ވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ބޭންކިން ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަދި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމަށް އެ ބޭންކުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ބީއެމްއެލް އިން ބުނި ގޮތުގައި ބޭންކްގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރުގެ ނަންބަރު 3330200 އާއި ވެބް ޗެޓް އަދި ބޭންކްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ އެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ އެ ބޭންކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާވެސް ފޮނުވާފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.