އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، މި އެކަޑަމީ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބިނާކުރުމެވެ. މިއީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެކަށޭނަ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް އުފެއްދި މި އެކަޑަމީއާއެކު، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް، ކަމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ގާބިލު މުވައްޒަފުން ބިނާކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

މި ޖަލްސާގައި، ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނާމެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ވަޒަންކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދިރާސާ އާންމުކޮށްފަވެއެވެ. މި ދިރާސާ އާންމުކޮށް ނެރެދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބްލް މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ހިރާސް އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓޫލްކިޓް، މި ޖަލްސާގައި ނެރެދެއްވީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީއެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ދިމާވާ، މާލީ މިނިވަންކަމާއި ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ގޮންޖެހުން ހައްލުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކޮމިޝަނުން ގާއިމްކުރި “ޓްރަސްޓް ފަންޑް”ވެސް ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.