2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރީ 57 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 10 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވިއެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ވޯޓެއް ނުދެއްވައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅީ 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކެވެ. އެގޮތުން ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކެޕިޓަލް ހަރަދަށް 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓްގައި ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ސަބްސިޑީތަކަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި އާސަންދައަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެެވެ.

މިއަހަރުގެ ބާކީ ދުވަސްތަކުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ފާސްކުރި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ އެކު ދައުލަތުގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 49.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. ދައުލަތުގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް މިއަދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވި 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.