އެލާގޯ ސިރަޕް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ކެއްސުމާއި، ހުމާއި ރޯގާއަށްދޭ ދިޔާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ ސިޓްރިޒަން ހުރިހާ ބެޗަކުން ކެމިކަލްގެ މާއްދާތަކެއް ފެނިފައިވާތީ އެ ބޭސް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މިބޭސް އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނީ މިބޭހުގައި ކެމިކަލްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޑައިއީތައިލިން ގްލައިކޯލް، (DEG) އަދި އިތައިލީން ގްލައިކޯލް، (EG) ހިމެނޭ ކަމަށް ހުރިކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ އެލަރޓަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ރެންޑަމްކޮށް މާކެޓުން ސާމްޕަލް ނަގާ ސްކްރީން ކުރިއިރު، ޕާކިސްތާނުން އުފައްދާ ސިޓްރިޒަންގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ބީ220 ގައި ކެމިކަލެއް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާތީ ކަމަށް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހާމަކުރެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު މިބޭހުގެ އިތުރު ބެޗްތައްވެސް ސްކްރީން ކުރިއިރު ހުރިހާ ބެޗެއްގައިވެސް DEG/EG ހުރިކަން މިހާރު ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ހާމަކުރެއެވެ. އެބެޗްތަކަކީ K222, G204, L2010 އަދި J242 އެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން މި ބޭހުގެ މިބްރޭންޑްގެ އެއްވެސް ބެޗެއް ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށް، ވިއްކުމާއި، ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ހާމަކުރެއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިންވަނީ މިބޭސް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބޭސް ނައްތާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެބޭސް ނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަންގާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.