މަސް ހިފަން ފީނި މީހަކު ލޯންޗެއްގައި ޖެހި މަރުވެއްޖެ

ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައިރީ މަސް ހިފަން ފީނަން އުޅުނު މީހަކު ލޯންޗެއްގައި ޖެހި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މީހާއަކީ ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފަން މޫދަށް ފައިބައިގެން އުޅުނު މީހެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އޭނާގެ ގައިގައި ޖެހުނީ ގެމަނަފުށީ ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުނު ލޯންޗެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވީ އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށްކަމަށެވެ. އޭނާ އެކްސިޑެންޓުވެ އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު މަރުވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.