މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ހަފުލާއަށް 3000އަށްވުރެ ގިނަ ދައުވަތު

އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް 3500 އެއްހާ މީހުންނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަންނަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެހެން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިޔާތަށް ދަޢުވަތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހުވާކުރައްވާ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާނެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ޤައުމުތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިރަސްމިއްޔާތަށް 3500 އެއްހާ ފަރާތަށް ދަޢުވަތު ދެއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، މޫސުން ގޯސްވުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މިރަސްމިއްޔާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މިރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ 17 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:45 ގައިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް ނުވަތަ ރައީސަކަށް ބޮޑުވަޒީރަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެންނުވާނެ ޚާއްސަކޮއް އިޒްރާއީލަށް ތާއީދު ކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް ދައުވަތު ދީގެން ނުވާނެ މޯދީހިމެނޭހެން ދައުވަތު ދީގެން ނުވާނެ

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.