ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ހ.މައިޒާންދޮށުގޭގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މިއަދު ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންއެއްގައި އެޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރެވޭތޯ އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބު ނުވި ނަމަވެސް ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ އެޕާޓީގެ ވަގުތީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާްއިރާތަކުގެ އަދަދު 76 އަށް މަދުކުރުމާ އެކު އެހެން ބައެއް ބަދަލުތައް ވެސް ގެނައުމަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވަނީ ހުށަހަޅުއްްވައިފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ނިންމުމާ އެކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ މަސައްކަތް ފަށަންވެސް މިއަދު އެޕާޓީން ނިންމިއެވެ. ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމީ ވަގުތީ ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަކީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނާކާމިޔާބުުވުމާއެކު އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެކެވެ. އެޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު އަދި ނުބާއްވާތީ ޕާޓީ ހިންގަނީ ވަގުތީ ކައުންސިލަކުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.