ޕީއެންސީގެ ރައީީސްއަކަށް އިންތިޚާބީ ރައީީސް މުޢިއްޒު

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ރައީސް އަކަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންތިހާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ އޮތް ޕީއެންސީ ސެނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި ސެނެޓްގެ އައުލަބިއްޔަތުން ޕީއެންސީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އަކަށް އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވަނީ ހަމަޖައްސާވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޕީއެންސީގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިންގ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ. އަދުރޭ ވަނީ ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

އަދި މިރޭ ޕީއެންސީ ސެނެޓްގެ ނަންވެސް ވަނީ ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މިހާރު ޕީއެންސީ ސެނެޓްއަށް ކިޔަނީ “މެންބަރުންގެ މަޖިލީސް” އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.