ރައީސް ނަޝީދާއި މުއިއްޒު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ކުުރެއްވުން އޮތީ މަޖިލީސް ކުރާ ގެކޮޅުގައެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުންން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޑރ. މުޢިއްޒަށް އަރުވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ޑރ.މުޢިއްޒު ވަނީ މެހެމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި، ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.