ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޓަވަރުތައް އަޅާ ސައިޓްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ހިއްކި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ހައުސިންގ ޓަވަރުތައް އަޅާ ސައިޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

ސައިޓުގައި ރޯވެފައިވަނީ އެކޮމަޑޭޝަން އަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއްގަ އެވެ. އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސަކަތް އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރަމުން ދާއިރު އެތަނުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދުންއަރަމުން ދެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މީހަކަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ވީކަމުގެ މައުލޫމާތު އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.