ބޮޑު ފަރަޤާއި އެކު މުޢިއްޒު ސައިޒު ދައްކާލަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ގުނަމުންދާ ވޯޓުން ބޮޑު ފަރަޤަކާއި އެކު މިހާރު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ޑރ.މުޢިއްޒުއެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށްވުރެ 12000 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު މުޢިއްޒު ވަނީ މިހާރުވެސް ހޯއްދަވާފައެވެ. މިއީ ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ 45.97 % އެވެ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަދި ލިބިލައްވާފައިވަނީ 39.57 % އެވެ.
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ވާދަކޮށް މުޢިއްޒު ގެންދަވަނީ އަސްލު ސައިޒު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.