ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް ތާޢީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި!

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް ތާޢީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައި، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މީގެ ކުރީން ޒައިދުއަކީ ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދިފާޢު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މީސްމީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޝެއިޚު ޒައިދުއަށް އެކި ކަހަލަ ފާޑު ކިޔުންތައް އައީ އަމާޒު ވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑރ މުޢިއްޒަށް ތާޢީދު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައި ޒައިދު ވިދާޅުވީ، މިގޮތަށް މިނިންމީ މިވަގުތު ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް އެންމެ މުނާސަބު ކެނޑިޑޭޓަކީ ޑރ މުޢިއްޒު ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad
ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދުގެ ޓްވީޓް:

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.