ޑރ.މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗުކޮށްފި

ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ދާދި ދެންމެއަކު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ޑރ.މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗު ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި މި ނަންބަރު ރަސްމީކޮށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވީވެސް ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މެނިފެސްޓޯ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރެއްވީ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިރޭގެ ހަފްލާގައިއެ ހަފުލާގައި މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ތަންފީޒުކުރާނެ ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކެއްގެ ހުލާސާ އެމަނިކުފާނު އިއުލާން ކުރައްވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.