ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: މުއިއްޒު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވިޔަސް، މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފުރަތަމަ އަތޮޅެއްގެ ގޮތުން، އުތުރަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުގައި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރަށަކަށް އަންނަ އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަކީ ތަރައްގީގެ ފިކުރުގައި ކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ހަނިމާދޫގެ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއަސް، އެކަން ކުރަމުންދަނީ މި ސަރުކާރުގެ އެހެން މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ލަހުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ހަނިމާދުއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އޭނާ އިންތިހާބުކޮށްފި ނަމަ، މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

އުތުރަށް ފެއްޓެވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި މުއިއްޒާ އެކު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.