ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް(ޕީޕީއެމް)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(އީސީ)އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު އީސީއާ ހަވާލު ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ އިންތިހާބީ އެޖެންޓް، މުހައްމަދު ތޮލާލްއެވެ. އެ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ސެނެޓަރުން ވެސް، އީސީއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ބޭއްްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުގައި ބުނާ 48 ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ކެންޑިޑޭސީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމައި 24 ގަޑިއިރު ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ޖަވާބު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.