ދިވެއްސަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެ ސަރަޙައްދުން ދިވެއްސަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

މިކޭސްއާއި ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން މީމީހާއަށް ހިމަބިހި ޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުންކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ހިމަބިހި ޖެހުނު މީހާގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް އެއެޖެންސީން ވިދާޅުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިމީހާއަކީ މީސްލްސް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒްވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ބައްޔަކަށްވުމާއެކު މިބަލީގެ ކޭސްއެއް ފެނުމުން އަމަލުކުރަން ކަނޑއެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކުގެ މަތިން ކޮންޓެކްޓުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށްޓަވާފައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކޮންޓެކްޓުންނަށް އެކަން އަންގައި އޭގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.