މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދިނުން މަނާކުރުމަކީ ކުށެއް!

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދިނުން މަނާކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޒު ޢަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މިންގަނޑުން ހެދުން އެޅުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަޔަކު މީހުން ހަދާ ޤަވާޢިދެއްގައި މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދިނުން މަނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މަނާކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ މުދައްރިސުންގެ އައު ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިނުދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމުންނެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިރު ކުރި މި އުސޫލަށް މިހާރު ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.