ޚަބަރު ފީތާ

ސްޓެލްކޯއިން އެސެމްބަލްކުރާ ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އާމޮޑެލްއެއް އެސެމްބަލްކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯއިން އެސެމްބަލްކުރާ ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އާމޮޑެލްއެއް މިހާރު މިވަނީ އެސެމްބަލް ކުރެވި ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ STW500 މޮޑެލްގެ ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަރުގެ ލޯޑް އަދި ފަންކްޝަން ޓެސްޓް ހަދާނިމި، މިހާރު ވަނީ ވ. ތިނަދޫއަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކޮށްފަ އެވެ. މިއާއެކު މިހާރު މިވަނީ ޖުމްލަ ހަތަރު މޮޑެލްގެ ޖަނަރޭޓަރު ވޯކްޝޮޕުން އެސެމްބަލް ކުރެވިފަ އެވެ.. އެއީ STW600، STW500، STW300 އަދި STW800. މި މޮޑެލްތަކުގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓްތަކަށް އޯޑަރު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު، ކޮންމެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓަކަށްވެސް، ލޯކަލް ވޮރަންޓީއާއި، އާފްޓަރސޭލްސް ސާވިސްގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ސްޓެވޯއިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފފުނިން ހާމަ ކުރެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: