ކެނދިކުޅުދޫގައި ޕްލޭ ސުކޫލް ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓަށް

ކެނދިކުޅުދޫގައި “ޕުލޭ ސުކޫލް” ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓް އާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސް ވުމުގައި ޕްލޭ ސުކޫލުގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ އިތުރު ޚަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެރަށު ކައުންސިލުން ހާމަ ކުރިގޮތުގައި މި ސްކޫލަކީ ކުރިންވެސް ހިނގާފައިވާ، ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ނުހިނގި ހުއްޓިފައިވާ ސްލެއްކަމާއި މި އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކެނދިކުޅުދޫގެ ކައުންސިލުންދަނީ އިތުރު ކަންކަން ރާވަމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމަށްދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.