ޚަބަރު ފީތާ

ކެނދިކުޅުދޫގައި ޕްލޭ ސުކޫލް ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓަށް

ކެނދިކުޅުދޫގައި “ޕުލޭ ސުކޫލް” ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓް އާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސް ވުމުގައި ޕްލޭ ސުކޫލުގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ އިތުރު ޚަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެ އެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލުން ހާމަ ކުރިގޮތުގައި މި ސްކޫލަކީ ކުރިންވެސް ހިނގާފައިވާ، ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ނުހިނގި ހުއްޓިފައިވާ ސްލެއްކަމާއި މި އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކެނދިކުޅުދޫގެ ކައުންސިލުންދަނީ އިތުރު ކަންކަން ރާވަމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމަށްދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ކެނދިކުޅުދޫގައި ޕްލޭ ސުކޫލް ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓަށް"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.