ޚަބަރު ފީތާ

އެމް ޓީ ސީ ސީ އިން ށ. ބިލެއްފަހީގައި އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތެއް

އެމްޓީ ސީސީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ށ. ބިލެއްފަހި ކުނިގޮނޑަށް ދާންއޮންނަ މަގު ސާފުކުރުމާއި، ލެވެލް ކުރުމާއި،

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވާ ދިމަދިމާލަށް ވެލިއަޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އެމް ތި ށި ސީ ޢާޚި އިޖްތިމާޢި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެޖި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "އެމް ޓީ ސީ ސީ އިން ށ. ބިލެއްފަހީގައި އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތެއް"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.