ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ 03 ކޯހެއް ހިންގުމަށް 3 ފަރާތަކާއެކު ސޮއި ކޮށްފި

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ 03 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ 03 ފަރާތަކާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

ކޮވިޑުގެ ޙާލަތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަރައިގަނެ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞޯދު އަލުން ނެގެހެއްޓުމަށް ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ “ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒީލިއެންޓް ވޯރކްފޯސް”ގައި ހިމަނައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސައިރެކްސް ކޮލެޖާއި، ވިލާ ކޮލްޖާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލްޖީ އޭއެކުގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ފަހުމުނާމައިގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި މިއަދު ބާއްވާފައިވާ އިރު، ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާތައް އެތަންތަނާ ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ޙަސަން އެވެ.

މިގޮތުން، މި 3 ފަރާތުން ހިންގާނެ 3 ކޯހަކީ:

  • National Certificate III in Programming
  • National Certificate III in IT Technician
  • National Certificate III in Sewerage System Operation and Maintenance

މި 03 ޕްރޮގްރާމްގައި 145 ދަރިވަރުން ތަމްރީނުވެގެން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނުކުތުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ހިންގަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް މިހާރުވެސް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

MH 2

އެ ޕްރްގްރާމްތަކުން 460 ޒުވާނުން ތަމްރީންވާ އިރު، އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ އެކިއެކި ޕްރޮގަރާމްތަކުން ފަންނީ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އެކިދާއިރާތަކުން 1200 ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރުމަށެވެ.

އެއީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން 600 އާއި އައިސީޓީ ދާއިރާއިން 200 ޒުވާނުން އަދި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން 400 ޒުވާނުން ނެވެ. ތަމްރީނު ލިބިގަންނަ ޒުވާނުންގެ 33 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންކަމުގައި ހެދުމަކީވެސް އަމާޒެކެވެ.

“ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒީލިއެންޓް ވޯރކްފޯސް” އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން، ކޮވިޑުގެ ޙާލަތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަރައިގަނެ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞޯދީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިގެންދާއިރު އެކި ޞިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހީން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ތަކާއި އެކު، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބައިތައް އުނގެނި، ހުނަރުވެރި، ޤާބިލް، އުފެންދުންތެރި، އަދި ޒިންމާދާރު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ލިބެމުންދާނެ އެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރި ދިވެހިން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނެރުމާއި، އިޤްތިސޯދީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ކުރިއެރުމާއިއެކު، ޤައުމުގެ އިޤްތިސޯދަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި އާރޯކަން ގެނެވި ދިވެހި ޢާއިލާތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ އެވެ.

MH 3

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކަކީ ވަޒީފާ ބާޒާރަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވާ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ މިންވަރު ދަށްކުރުމެވެ. ޚާއްސަކޮށް މަދުރަސީ ތަޢުލީމު ނިންމާ ޒުވާނުންނަށް ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ވަޒީފާތަކަށް ތަމްރީނުކުރުމާއި، ފަންނީ މަސައްކަތްތެރި ވަޒީފާތަކާމެދު ޢާއްމުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކޮށް، ފަންނީ މަސައްކަތްތެރި ކަމަށް ލޯބިކުރާ، އަދި ފަޚުރުވެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިން ބައިވެރިވާ ވާދަވެރި ވަޒީފާ ބާޒާރެއް އުފައްދައި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ދަށްކުރުމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.