ޕީޕީއެމް އިން “މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހިން” ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ޕީޕީއެމް އިން މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހިން ކެމްޕެއިން ފަށައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން މިހާރުކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާ ގައި ގައުމީ މި ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިދެއްވީ ޕީޕީއެމް ހިންގެވުމާއިހަވާލުވެ ހުންނެވި، ޕީއެންސީ ގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަހީމްް ޢަބްދުﷲ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ކެމްޕެއިނަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު، މިނިވަންކަން ދިފާޢު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ލަފާފުޅާއެކު ފެށި ކެމްޕެއިނެކެވެ.

އެ ޕާޓީން މި ފެށި ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްއާރްއެމް އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ހުރިހައި ރައްޔިތުން ވެސް މި ކެމްޕެއިނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.