ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ނޫނީ ސައުދީ ރައްޔިތުންނަށް ގައުމުން ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތް ހަދަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރައްޔިތުން ގައުމުން ދަތުރު ކުރުމަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

ސައުދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސައުދީ ރައްޔިތުން ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ ގައުމުތަކުގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުން ދާނީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ގަވައިދަށް އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭ ބައެއްވެ އެވެ.

ސައުދީ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނާއި އެކު 12 އަހަރުން ދަށުގެ ވެކްސިން ޖަހަން ނުޖެހޭ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަދި ކޮވިޑް ޖެހުނުތާ ހަ މަސްވެފައި ނުވާ މީހުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ޖެހި ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ނަމަވެސް ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ސައުދީގައި މިހާތަނަށް 20 މިލިއަން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޑޯޒު ޖަހާފައިވެ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.