ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާނީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު: ހީނާ ވަލީދު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާނީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ “ރައީސް ޔާމީންގެ އެންގެވުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ތައްޔާރުވަނީ” މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެ ޓްވީޓުގައި ހީނާ ވިދާލުވެފައިވަނީ އެ ޚަބަރަކީ ޚިޔާލީ ކުރު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މީގެކުރިން ވަނީ ސިލްސިލާކޮށް މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ނެެވެ.

އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވަންދެން ކޯލިޝަނުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.