ޚަބަރު ފީތާ

ޑރ. އިޔާޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮއްފި

ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޒް ދިވެރިހާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

މުޢުތަބަރު ފަރާތަކުން އެޓޯލްނިއުސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ޑރ. އިޔާޒް ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރިކަން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ. ޑރ. އިޔާޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި މިވަނީ ދާދި ފަހުން އަންހެން ކުދިން ޚިތާނު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ބެހޭގޮތުން މައްސަލު ހޫނުވެ، ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަޖްލިސްގެ ބައެއް މެމްބަރުން އަދި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޑރ. އިޔާޒް ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ……

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: