އިތުރު 2 ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެއިން ދީފި

އިތުރު 2 ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެއިން ދީފި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މޮޑާނާ އަދި ޖެންސެން ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖޭގައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ސްޕެއިންގެ ވެކްސިނެއް ކަމަށްވާ “ކޯވިޑް ވެކްސިން މޯޑާނާ” އަދި ޖެންސެންގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ “ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖެންސެން” ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދިނީ މިއަދުން ފެށިގެން ނެވެ.

އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މި ދެ ވެކްސިން ވެސް ދޭނީ ހަމައެކަނި އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ދެ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ، މިކަމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބަލަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި މި ނިންމުން އެ އޮތޯރިޓީން ނިންމީ ނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑުގެ ލަފާއާއި މަޝްވަރާއާއި އެކުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ ކޮންމެ ވެކްސިނަކީ ވެސް އެ ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ‘ރިއެކްޝަނެއް’ އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

އެެހެންކަމުން އެހެން ފަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް، ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަން އެމްއެފްޑީއޭއާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ގުޅިގެން ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.