ޚަބަރު ފީތާ

ގައިގަ ގިނައިން ލަފު ހުރުމަކީ ކެންސަރުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމެއް: ދިރާސާ

ގައިގައި ގިނަ ލަފު ޖަހާފައި ހުރި ނަމަ، ހަމުގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ބްރިޓިޝް ޖާނަލް އޮފް ޑާމަޓޮލޮޖީގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި އެންމާބަނޑު 3000 މީހުންގެ އުލޫމާތު އަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުން އެއްކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ދިރާސާއަކީ ހަމުގެ ކެންސަރުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ މެލަނޯމާ ގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދުނު ދިރާސާއެއް ކަމަށް އެ ފަރާތުން ދެކެއެވެ.

މި ދިރާސާގައި ވާގޮތުން ގައިގައި 100 ލަފައްްވުރެ ލަފު އިތުރު ވެއްޖެ ނަމަ ކެންސަރުޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އަދި ވަކީން ބޮޑެވެ. އެހެން ކަމުން މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަސްވެސް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ދިރާގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މި ބާވަތުގެ ކެންސަރު ގިނަ ގައުމުތަކުން ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިބާވަތުގެ ކެންސަރު އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުންނެވެ. އެގައުމުން އެކަނިވެސް އަހަރަކު 13،000 މީހުންނަށް މި ކެންސަރު ޖެހޭކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ގައިގެ ހަންގަނޑުގައި ހުންނަ ލަފަ އާއި ކެންސަރާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް ހުންނަ ކަމަށް މި ހޯދުމުން އެނގޭކަމަށެވެ.

އަދި ހަށިގަނޑުގައި ހުރި އުމެއް ނުވަތަ ލަފެއްގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކަމެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަ ވާނަމަ، ނުވަތަ އަދަދު ގިނަނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން މުހިންމަށްވެސް އެ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: